หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาศัยส่ว่นประกอบของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สำคัญ 5 หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า  หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
หน่วยรับเข้า  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้  โดยรับคำสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้แล้วแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และนำไปใช้ทำงานได้

 

 
หน่วยประมวลผลกลาง เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

 

 
หน่วยส่งออก  นำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางไปแปลงให้ผยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

 
หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั้น แบ่งออกเป็น หน่วยความจำหลักและหน่วยความจำรอง
  หน่วยความจำหลัก  เป็นหน่วยความจำที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางโดยตรง  ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งที่เตรียมไว้สำหรับในหน่วยประมวลผลกลางนำไปใช้ ในการทำงาน  และบันทึกผลลัพธ์จากการทำงานแต่ละขั้นที่อาจต้องนำกลับมาใช้ในชั้นต่อๆไป (เหมือนกระดาษทด)  ตลอดจนบันทึกผลลัพธ์จากการทำงานขั้นสุดท้า เพื่อพักไว้สำหรับส่งต่อไปยังหน่วยส่งออก

 

 
หน่วยความจำรอง  โดยมากเป็นหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ แต่มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต่ำกว่า  ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมซึ่งต้องการเก็บอย่างคงทน  เมื่อประมวลผลกลางต้องการข้อมูลหรือโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำรอง  จะต้องโอนถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมนั้นไปไว้ในหน่วยความจำหลักก่อน

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was published on January 3, 2012 at 4:58 am and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: